Medha Dakshinamurthy Homa On Jupiter Transit Day - Remove Obstacles & Gain Wisdom With Guru's Grace JOIN NOW
x
x
x
cart-added The item has been added to your cart.

Shuklambaradaram Vishnum Slokam in English

August 4, 2021 | Total Views : 139
Zoom In Zoom Out Print

Shuklambaradaram Vishnum Slokam in English:

Shuklambaradaram Vishnum Slokam is a prayer to Lord Ganesha. He is also known as "Vighneshwara", Conqueror of Obstacles. This hymn or Stotra sings his praises and requests him to remove the obstacles in the devotee’s path.

Shuklambaradaram Vishnum Slokam lyrics in English:

Shuklambaradaram Vishnum
Shashivarnam Chaturbhujam
Prasanna vadanam Dhyaayeth
Sarva vighno pashantaye
Shaantaakaaram bhujagashayanam
padmanaabham suresham
Vishwaa dharam Gagana Sadrusham
Megha Varnam Subhangam
Lakshmi kantam kamalanayanam
yogibhir dhyaana gamyam
Vande vishnum bhava bhaya haram
sarva lokaika naatham.

Listen To Shuklambaradaram Vishnum Slokam On AstroVed Astrology Podcast

Aushadam chintayed vishnum
bhojanam cha janardhanam
shayane padmanabham cha
vivahe cha prajapatim
yuddhe chakradharam devam
pravase cha trivikramam
Narayanam thanu thyage
sridharam priya sangame
dusswapne smara govindam
sankate madhusudhanam
kaanane naarasimham cha
pavake jalasayinam
jalamadhye varaham cha
parvathe raghunandanam
Gamane Vaamanam Chaiva
Sarva Kaaryeshu Madhavam
Shodasaitaani naamani
prathuruddhaya yah padeth
sarva paapa vinirmukto
vishnu lokai mahiyati

Leave a Reply

Submit Comment
See More

Latest Photos