Medha Dakshinamurthy Homa On Jupiter Transit Day - Remove Obstacles & Gain Wisdom With Guru's Grace JOIN NOW
x
x
x
cart-added The item has been added to your cart.

Lakshmi Sahasranamam Lyrics In English

July 28, 2021 | Total Views : 117
Zoom In Zoom Out Print

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram:

Goddess Lakshmi is Lord Vishnu's consort and the Goddess of wealth and prosperity, who can transform the lives of her true devotees who worship her with dedication. She bestows all kinds of abundance on those who please her. Lakshmi Sahasranamam means the ‘thousand names of Goddess Lakshmi.’ It is a powerful Stotram or hymn that extols the attributes of the Goddess and describes the thousand names she is known by. It is believed that chanting Sri Lakshmi Sahasranamam lyrics can bring many benefits. This Stotram is found in the Skanda Purana.

Listen to Lakshmi Sahasranama Stotram On AstroVed Astrology Podcast

Lakshmi Sahasranamam Lyrics in English:

sriskandapurane sanatkumarasamhitayam ।
sriganesaya namah ।harih Om ।
namnam sastasahasranca bruhi gargya mahamate ।

mahalaksmya mahadevya bhuktimuktyarthasiddhaye ॥ 1 ॥
gargya uvaca-
sanatkumaramasinam dvadasadityasannibham ।

aprcchanyogino bhaktya yoginamarthasiddhaye ॥ 2 ॥
sarvalaukikakarmabhyo vimuktanam hitaya vai ।

bhuktimuktipradam japyamanubruhi dayanidhe ॥ 3 ॥
sanatkumara bhagavansarvajno’si visesatah ।

astikyasiddhaye nrnam ksipradharmarthasadhanam ॥ 4 ॥
khidyanti manavassarve dhanabhavena kevalam ।

siddhyanti dhanino’nyasya naiva dharmarthakamanah ॥ 5 ॥
daridryadhvamsini nama kena vidya prakirtita ।

kena va brahmavidya’pi kena mrtyuvinasini ॥ 6 ॥
sarvasam sarabhutaika vidyanam kena kirtita ।

pratyaksasiddhida brahman tamacaksva dayanidhe ॥ 7 ॥
sanatkumara uvaca-
sadhu prstam mahabhagassarvalokahitaisinah ।

mahatamesa dharmasca nanyesamiti me matih ॥ 8 ॥
brahmavisnumahadevamahendradimahatmabhih ।

samproktam kathayamyadya laksminamasahasrakam ॥ 9 ॥
yasyoccaranamatrena daridryanmucyate narah ।

kim punastajjapajjapi sarvestarthanavapnuyat ॥ 10 ॥
asya srilaksmidivyasahasranamastotramahamantrasya
anandakardamaciklitendirasutadayo mahatmano maharsayah anustupchandah ।
visnumaya saktih mahalaksmih paradevata ।
srimahalaksmiprasadadvara sarvestarthasiddhyarthe jape viniyogah ।
srimityadi sadanganyasah ।dhyanam-
padmanabhapriyam devim padmaksim padmavasinim ।

padmavaktram padmahastam vande padmamaharnisam ॥ 1 ॥
purnenduvadanam divyaratnabharanabhusitam ।

varadabhayahastadhyam dhyayeccandrasahodarim ॥ 2 ॥
iccharupam bhagavatassaccidanandarupinim ।

sarvajnam sarvajananim visnuvaksassthalalayam ॥ 3 ॥
dayalumanisam dhyayetsukhasiddhisvarupinim ।
yathopadesam japitva, yathakramam devyai samarpya,
tatassambhavimudraya laksmimanusandhaya, namasahasram japet ।
harih Om ॥
nityagatanantanitya nandini janaranjani ।

nityaprakasini caiva svaprakasasvarupini ॥ 1 ॥
mahalaksmirmahakali mahakanya sarasvati ।

bhogavaibhavasandhatri bhaktanugrahakarini ॥ 2 ॥
isavasya mahamaya mahadevi mahesvari ।

hrllekha parama saktirmatrkabijarupini ॥ 3 ॥
nityananda nityabodha nadini janamodini ।

satyapratyayani caiva svaprakasatmarupini ॥ 4 ॥
tripura bhairavi vidya hamsa vagisvari siva ।

vagdevi ca maharatrih kalaratristrilocana ॥ 5 ॥
bhadrakali karali ca mahakali tilottama ।

kali karalavaktranta kamaksi kamada subha ॥ 6 ॥
candika candarupesa camunda cakradharini ।

trailokyajayini devi trailokyavijayottama ॥ 7 ॥
siddhalaksmih kriyalaksmirmoksalaksmih prasadini ।

uma bhagavati durga candri daksayani siva ॥ 8 ॥
pratyangira dharavela lokamata haripriya ।

parvati parama devi brahmavidyapradayini ॥ 9 ॥
arupa bahurupa ca virupa visvarupini ।

pancabhutatmika vani pancabhutatmika para ॥ 10 ॥
kali ma pancika vagmi havihpratyadhidevata ।

devamata suresana devagarbha’mbika dhrtih ॥ 11 ॥
sankhya jatih kriyasaktih prakrtirmohini mahi ।

yajnavidya mahavidya guhyavidya vibhavari ॥ 12 ॥ var vibhavati
jyotismati mahamata sarvamantraphalaprada ।

daridryadhvamsini devi hrdayagranthibhedini ॥ 13 ॥
sahasradityasankasa candrika candrarupini ।

gayatri somasambhutissavitri pranavatmika ॥ 14 ॥
sankari vaisnavi brahmi sarvadevanamaskrta ।

sevyadurga kuberaksi karaviranivasini ॥ 15 ॥
jaya ca vijaya caiva jayanti ca’parajita ।

kubjika kalika sastri vinapustakadharini ॥ 16 ॥
sarvajnasaktissrisaktirbrahmavisnusivatmika ।

idapingalikamadhyamrnalitanturupini ॥ 17 ॥
yajnesani pratha diksa daksina sarvamohini ।

astangayogini devi nirbijadhyanagocara ॥ 18 ॥
sarvatirthasthita suddha sarvaparvatavasini ।

vedasastraprama devi sadangadipadakrama ॥ 19 ॥
siva dhatri subhananda yajnakarmasvarupini ।

vratini menaka devi brahmani brahmacarini ॥ 20 ॥
ekaksarapara tara bhavabandhavinasini ।

visvambhara dharadhara niradhara’dhikasvara ॥ 21 ॥
raka kuhuramavasya purnima’numatirdyutih ।

sinivali siva’vasya vaisvadevi pisangila ॥ 22 ॥
pippala ca visalaksi raksoghni vrstikarini ।

dustavidravini devi sarvopadravanasini ॥ 23 ॥
sarada sarasandhana sarvasastrasvarupini ।

yuddhamadhyasthita devi sarvabhutaprabhanjani ॥ 24 ॥
ayuddha yuddharupa ca santa santisvarupini ।

ganga sarasvativeniyamunanarmadapaga ॥ 25 ॥
samudravasanavasa brahmandasronimekhala ।

pancavaktra dasabhuja suddhasphatikasannibha ॥ 26 ॥
rakta krsna sita pita sarvavarna nirisvari ।

kalika cakrika devi satya tu vatukasthita ॥ 27 ॥
taruni varuni nari jyesthadevi suresvari ।

visvambharadhara kartri galargalavibhanjani ॥ 28 ॥
sandhyaratrirdivajyotstna kalakastha nimesika ।

urvi katyayani subhra samsararnavatarini ॥ 29 ॥
kapila kilika’soka mallikanavamallika । var kaulika

devika nandika santa bhanjika bhayabhanjika ॥ 30 ॥
kausiki vaidiki devi sauri rupadhika’tibha ।

digvastra navavastra ca kanyaka kamalodbhava ॥ 31 ॥
srissaumyalaksana’titadurga sutraprabodhika ।

sraddha medha krtih prajna dharana kantireva ca ॥ 32 ॥
srutih smrtirdhrtirdhanya bhutiristirmanisini ।

viraktirvyapini maya sarvamayaprabhanjani ॥ 33 ॥
mahendri mantrini simhi cendrajalasvarupini ।

avasthatrayanirmukta gunatrayavivarjita ॥ 34 ॥
isanatrayanirmukta sarvarogavivarjita ।

yogidhyanantagamya ca yogadhyanaparayana ॥ 35 ॥
trayisikha visesajna vedantajnanarupini ।

bharati kamala bhasa padma padmavati krtih ॥ 36 ॥
gautami gomati gauri isana hamsavahani ।

narayani prabhadhara jahnavi sankaratmaja ॥ 37 ॥
citraghanta sunanda srirmanavi manusambhava ।

stambhini ksobhini mari bhramini satrumarini ॥ 38 ॥
mohini dvesini vira aghora rudrarupini ।

rudraikadasini punya kalyani labhakarini ॥ 39 ॥
devadurga mahadurga svapnadurga’stabhairavi ।

suryacandragnirupa ca grahanaksatrarupini ॥ 40 ॥
bindunadakalatita bindunadakalatmika ।

dasavayujayakara kalasodasasamyuta ॥ 41 ॥
kasyapi kamaladevi nadacakranivasini ।

mrdadhara sthira guhya devika cakrarupini ॥ 42 ॥
avidya sarvari bhunja jambhasuranibarhini ।

srikaya srikala subhra karmanirmulakarini ॥ 43 ॥
adilaksmirgunadhara pancabrahmatmika para ।

srutirbrahmamukhavasa sarvasampattirupini ॥ 44 ॥
mrtasanjivini maitri kamini kamavarjita ।

nirvanamargada devi hamsini kasika ksama ॥ 45 ॥
saparya gunini bhinna nirguna khanditasubha ।

svamini vedini sakya sambari cakradharini ॥ 46 ॥
dandini mundini vyaghri sikhini somasamhatih ।

cintamaniscidananda pancabanagrabodhini ॥ 47 ॥

var pancabanaprabodhini banasrenissahasraksi sahasrabhujapaduka ।

sandhyavalistrisandhyakhya brahmandamanibhusana ॥ 48 ॥
vasavi varunisena kulika mantraranjani ।

jitapranasvarupa ca kanta kamyavaraprada ॥ 49 ॥
mantrabrahmanavidyartha nadarupa havismati ।

atharvani srutisunya kalpanavarjita sati ॥ 50 ॥
sattajatih prama’meya’pramitih pranada gatih ।

avarna pancavarna ca sarvada bhuvanesvari ॥ 51 ॥
trailokyamohini vidya sarvabhartri ksara’ksara ।

hiranyavarna harini sarvopadravanasini ॥ 52 ॥
kaivalyapadavirekha suryamandalasamsthita ।

somamandalamadhyastha vahnimandalasamsthita ॥ 53 ॥
vayumandalamadhyastha vyomamandalasamsthita ।

cakrika cakramadhyastha cakramargapravartini ॥ 54 ॥
kokilakulacakresa paksatih pamktipavani ।

sarvasiddhantamargastha sadvarnavaravarjita ॥ 55 ॥
sararudrahara hantri sarvasamharakarini ।

purusa paurusi tustissarvatantraprasutika ॥ 56 ॥
ardhanarisvari devi sarvavidyapradayini ।

bhargavi yajusividya sarvopanisadasthita ॥ 57 ॥
vyomakesakhilaprana pancakosavilaksana ।

pancakosatmika pratyakpancabrahmatmika siva ॥ 58 ॥
jagajjarajanitri ca pancakarmaprasutika ।

vagdevyabharanakara sarvakamyasthitasthitih ॥ 59 ॥
astadasacatussasthipithika vidyaya yuta ।

kalikakarsanasyama yaksini kinnaresvari ॥ 60 ॥
ketaki mallikasoka varahi dharani dhruva ।

narasimhi mahograsya bhaktanamartinasini ॥ 61 ॥
antarbala sthira laksmirjaramarananasini ।

sriranjita mahakaya somasuryagnilocana ॥ 62 ॥
aditirdevamata ca astaputra’stayogini ।

astaprakrtirastastavibhrajadvikrtakrtih ॥ 63 ॥
durbhiksadhvamsini devi sita satya ca rukmini ।

khyatija bhargavi devi devayonistapasvini ॥ 64 ॥
sakambhari mahasona garudoparisamsthita ।

simhaga vyaghraga devi vayuga ca mahadriga ॥ 65 ॥
akaradiksakaranta sarvavidyadhidevata ।

mantravyakhyananipuna jyotissastraikalocana ॥ 66 ॥
idapingalikamadhyasusumna granthibhedini ।

kalacakrasrayopeta kalacakrasvarupini ॥ 67 ॥
vaisaradi matissrestha varistha sarvadipika ।

vainayaki vararoha sronivela bahirvalih ॥ 68 ॥
jambhini jrmbhini jrmbhakarini ganakarika ।

sarani cakrika’nanta sarvavyadhicikitsaki ॥ 69 ॥
devaki devasankasa varidhih karunakara ।

sarvari sarvasampanna sarvapapaprabhanjini ॥ 70 ॥
ekamatra dvimatra ca trimatra ca tathapara ।

ardhamatra para suksma suksmartha’rthapara’para ॥ 71 ॥
ekavira visesakhya sasthidevi manasvini ।

naiskarmya niskalaloka jnanakarmadhika guna ॥ 72 ॥
sabandhvanandasandoha vyomakara’nirupita ।

gadyapadyatmika vani sarvalankarasamyuta ॥ 73 ॥
sadhubandhapadanyasa sarvauko ghatikavalih ।

satkarma karkasakara sarvakarmavivarjita ॥ 74 ॥
adityavarna caparna kamini vararupini ।

brahmani brahmasantana vedavagisvari siva ॥ 75 ॥
purananyayamimamsadharmasastragamasruta ।

sadyovedavati sarva hamsi vidyadhidevata ॥ 76 ॥
visvesvari jagaddhatri visvanirmanakarini ।

vaidiki vedarupa ca kalika kalarupini ॥ 77 ॥
narayani mahadevi sarvatattvapravartini ।

hiranyavarnarupa ca hiranyapadasambhava ॥ 78 ॥
kaivalyapadavi punya kaivalyajnanalaksita ।

brahmasampattirupa ca brahmasampattikarini ॥ 79 ॥
varuni varunaradhya sarvakarmapravartini ।

ekaksarapara”yukta sarvadaridryabhanjini ॥ 80 ॥
pasamkusanvita divya vinavyakhyaksasutrabhrt ।

ekamurtistrayimurtirmadhukaitabhabhanjini ॥ 81 ॥
samkhya samkhyavati jvala jvalanti kamarupini ।

jagranti sarvasampattissusuptanvestadayini ॥ 82 ॥ var svestadayini
kapalini mahadamstra bhrukuti kutilanana ।

sarvavasa suvasa ca brhatyastisca sakvari ॥ 83 ॥
chandoganapratistha ca kalmasi karunatmika ।

caksusmati mahaghosa khadgacarmadhara’sanih ॥ 84 ॥
silpavaicitryavidyota sarvatobhadravasini ।

acintyalaksanakara sutrabhasyanibandhana ॥ 85 ॥
sarvavedarthasampattissarvasastrarthamatrka ।

akaradiksakarantasarvavarnakrtasthala ॥ 86 ॥
sarvalaksmissadananda saravidya sadasiva ।

sarvajna sarvasaktisca khecarirupagocchrita ॥ 87 ॥
animadigunopeta para kastha para gatih ।

hamsayuktavimanastha hamsarudha sasiprabha ॥ 88 ॥
bhavani vasanasaktirakrtisthakhila’khila ।
tantraheturvicitrangi vyomagangavinodini ॥ 89 ॥

varsa ca varsika caiva rgyajussamarupini ।
mahanadinadipunya’ganyapunyagunakriya ॥ 90 ॥

samadhigatalabhyartha srotavya svapriya ghrna ।
namaksarapara devi upasarganakhancita ॥ 91 ॥

nipatorudvayijangha matrka mantrarupini ।
asina ca sayana ca tisthanti dhavanadhika ॥ 92 ॥

laksyalaksanayogadhya tadrupyagananakrtih ।
saikarupa naikarupa sendurupa tadakrtih ॥ 93 ॥

samasataddhitakara vibhaktivacanatmika ।
svahakara svadhakara sripatyardhanganandini ॥ 94 ॥

gambhira gahana guhya yonilingardhadharini ।
sesavasukisamsevya casala varavarnini ॥ 95 ॥

karunyakarasampattih kilakrnmantrakilika ।
saktibijatmika sarvamantrestaksayakamana ॥ 96 ॥

agneyi parthiva apya vayavya vyomaketana ।
satyajnanatmika”nanda brahmi brahma sanatani ॥ 97 ॥ var nanda
avidyavasana mayaprakrtissarvamohini ।

saktirdharanasaktisca cidacicchaktiyogini ॥ 98 ॥
vaktraruna mahamaya maricirmadamardini ।

virad svaha svadha suddha nirupastissubhaktiga ॥ 99 ॥ via virat
nirupitadvayividya nityanityasvarupini ।

vairajamargasancara sarvasatpathadarsini ॥ 100 ॥
jalandhari mrdani ca bhavani bhavabhanjani ।

traikalikajnanatantustrikalajnanadayini ॥ 101 ॥
nadatita smrtih prajna dhatrirupa tripuskara ।

parajitavidhanajna visesitagunatmika ॥ 102 ॥
hiranyakesini hemabrahmasutravicaksana ।

asamkhyeyaparardhantasvaravyanjanavaikhari ॥ 103 ॥
madhujihva madhumati madhumasodaya madhuh ।

madhavi ca mahabhaga meghagambhiranisvana ॥ 104 ॥
brahmavisnumahesadijnatavyarthavisesaga ।

nabhau vahnisikhakara lalate candrasannibha ॥ 105 ॥
bhrumadhye bhaskarakara sarvatarakrtirhrdi ।

krttikadibharanyantanaksatrestyarcitodaya ॥ 106 ॥
grahavidyatmika jyotirjyotirvinmatijivika ।

brahmandagarbhini bala saptavaranadevata ॥ 107 ॥
vairajottamasamrajya kumarakusalodaya ।

bagala bhramaramba ca sivaduti sivatmika ॥ 108 ॥
meruvindhyadisamsthana kasmirapuravasini ।

yoganidra mahanidra vinidra raksasasrita ॥ 109 ॥
suvarnada mahaganga pancakhya pancasamhatih ।

suprajata suvira ca suposa supatissiva ॥ 110 ॥
sugrha raktabijanta hatakandarpajivika ।

samudravyomamadhyastha samabindusamasraya ॥ 111 ॥
saubhagyarasajivatussarasaravivekadrk ।

trivalyadisupustanga bharati bharatasrita ॥ 112 ॥
nadabrahmamayividya jnanabrahmamayipara ।

brahmanadi niruktisca brahmakaivalyasadhanam ॥ 113 ॥
kalikeyamahodaraviryavikramarupini ।

vadabagnisikhavaktra mahakabalatarpana ॥ 114 ॥
mahabhuta mahadarpa mahasara mahakratuh ।

panjabhutamahagrasa pancabhutadhidevata ॥ 115 ॥
sarvapramana sampattissarvarogapratikriya ।

brahmandantarbahirvyapta visnuvaksovibhusani ॥ 116 ॥
sankari vidhivaktrastha pravara varahetuki ।

hemamala sikhamala trisikha pancamocana ॥ 117 ॥ var locana
sarvagamasadacaramaryada yatubhanjani ।

var sadacara maryadayatu
punyaslokaprabandhadhya sarvantaryamirupini ॥ 118 ॥

samaganasamaradhya srotrakarnarasayanam ।
jivalokaikajivaturbhadrodaravilokana ॥ 119 ॥

tatitkotilasatkantistaruni harisundari ।
minanetra ca sendraksi visalaksi sumangala ॥ 120 ॥

sarvamangalasampanna saksanmangaladevata ।
dehahrddipika diptirjihmapapapranasini ॥ 121 ॥

ardhacandrollasaddamstra yajnavativilasini ।
mahadurga mahotsaha mahadevabalodaya ॥ 122 ॥

dakinidya sakinidya sakinidya samastajut ।
nirankusa nakivandya sadadharadhidevata ॥ 123 ॥

bhuvanajnaninissreni bhuvanakaravallari ।
sasvati sasvatakara lokanugrahakarini ॥ 124 ॥

sarasi manasi hamsi hamsalokapradayini ।
cinmudralankrtakara kotisuryasamaprabha ॥ 125 ॥

sukhapranisirorekha sadadrstapradayini । var nada
sarvasankaryadosaghni grahopadravanasini ॥ 126 ॥

ksudrajantubhayaghni ca visarogadibhanjani ।
sadasanta sadasuddha grhacchidranivarini ॥ 127 ॥

kalidosaprasamani kolahalapurassthita ।
gauri laksanaki mukhya jaghanyakrtivarjita ॥ 128 ॥ var laksaniki

maya vidya mulabhuta vasavi visnucetana ।

vadini vasurupa ca vasuratnaparicchada ॥ 129 ॥

chandasi candrahrdaya mantrasvacchandabhairavi ।
vanamala vaijayanti pancadivyayudhatmika ॥ 130 ॥

pitambaramayi cancatkaustubha harikamini ।
nitya tathya rama rama ramani mrtyubhanjani ॥ 131

॥ var bhanjini
jyestha kastha dhanisthanta sarangi nirgunapriya ।
maitreya mitravinda ca sesyasesakalasaya ॥ 132 ॥

varanasivasarata caryavartajanastuta ।
jagadutpattisamsthanasamharatrayakaranam ॥ 133 ॥

tvamamba visnusarvasvam namaste’stu mahesvari ।
namaste sarvalokanam jananyai punyamurtaye ॥ 134 ॥

siddhalaksmirmahakali mahalaksmi namo’stu te ।
sadyojatadipancagnirupa pancakapancakam ॥ 135 ॥

yantralaksmirbhavatyadiradyadye te namo namah ।
srstyadikaranakaravitate dosavarjite ॥ 136 ॥

jagallaksmirjaganmatarvisnupatni namo’stu te । var laksmi jagan
navakotimahasaktisamupasyapadambuje ॥ 137 ॥

kanatsauvarnaratnadhye sarvabharanabhusite ।
anantanityamahisiprapancesvaranayaki ॥ 138 ॥

atyucchritapadantasthe paramavyomanayaki ।
nakaprsthagataradhye visnulokavilasini ॥ 139 ॥

vaikuntharajamahisi sriranganagarasrite ।
ranganayaki bhuputri krsne varadavallabhe ॥ 140 ॥

kotibrahmadisamsevye kotirudradikirtite ।
matulungamayam khetam sauvarnacasakam tatha ॥ 141 ॥

padmadvayam purnakumbham kiranca varadabhaye ।
pasamankusakam sankham cakram sulam krpanikam ॥ 142 ॥

dhanurbanau caksamalam cinmudramapi bibhrati ।
astadasabhuje laksmirmahastadasapithage ॥ 143 ॥

bhuminiladisamsevye svamicittanuvartini।
padme padmalaye padmi purnakumbhabhisecite ॥ 144 ॥

indirendindirabhaksi ksirasagarakanyake । var indirendivarabhaksi
bhargavi tvam svatantreccha vasikrtajagatpatih ॥ 145 ॥

mangalam mangalanam tvam devatanam ca devata ।
tvamuttamottamananca tvam sreyah paramamrtam ॥ 146 ॥

dhanadhanyabhivrddhisca sarvabhaumasukhocchraya ।
andolikadisaubhagyam mattebhadimahodayah ॥ 147 ॥

putrapautrabhivrddhisca vidyabhogabaladikam ।
ayurarogyasampattirastaisvaryam tvameva hi ॥ 148 ॥

padameva vibhutisca suksmasuksmataragatih । var paramesavibhutisca
sadayapangasandattabrahmendradipadasthitih ॥ 149 ॥

avyahatamahabhagyam tvamevaksobhyavikramah ।
samanvayasca vedanamavirodhastvameva hi ॥ 150 ॥

nihsreyasapadapraptisadhanam phalameva ca ।
srimantrarajarajni ca srividya ksemakarini ॥ 151 ॥

sribijajapasantusta aim hrim srim bijapalika ।
prapattimargasulabha visnuprathamakinkari ॥ 152 ॥

klinkararthasavitri ca saumangalyadhidevata ।
srisodasaksarividya sriyantrapuravasini ॥ 153 ॥

sarvamangalamangalye sive sarvarthasadhike ।
saranye tryambake devi narayani namo’stu te ॥ 154 ॥
punah punarnamaste’stu sastangamayutam punah ।

sanatkumara uvaca-
evam stuta mahalaksmirbrahmarudradibhissuraih ।
namadbhirartairdinaisca nissvatvairbhogavarjitaih ॥ 1

॥ var nissattvai
jyestha justaisca nissrikaissamsaratsvaparayanaih ।
visnupatni dadau tesam darsanam drstitarpanam ॥ 2 ॥

saratpurnendukotyabhadhavalapangaviksanaih ।
sarvatsattvasamavistamscakre hrsta varam dadau ॥ 3 ॥

mahalaksmiruvaca-
namnam sastasahasram me pramadadvapi yassakrt ।
kirtayettatkule satyam vasamyacandratarakam ॥ 4 ॥

kim punarniyamajjapturmadekasaranasya ca ।
matrvatsanukampaham posaki syamaharnisam ॥ 5 ॥

mannama stavatam loke durlabham nasti cintitam । var stuva
matprasadena sarve’pi svasvestarthamavapsyatha ॥ 6 ॥

luptavaisnavadharmasya madvratesvavakirninah । var kirtinah
bhaktiprapattihinasya vandyo namnam jarapi me ॥ 7 ॥

tasmadavasyam tairdosairvihinah papavarjitah ।
japetsastasahasram me namnam pratyahamadarat ॥ 8 ॥

saksadalaksmiputro’pi durbhagyo’pyalaso’pi va ।
aprayatno’pi mudho’pi vikalah patito’pi ca ॥ 9 ॥

avasatprapnuyadbhagyam matprasadena kevalam ।
sprheyamaciraddevah varadanaya japinah ॥ 10 ॥

dadami sarvamistartham laksmiti smaratam dhruvam ।
sanatkumara uvaca-
ityuktva’ntardadhe laksmirvaisnavi bhagavatkala ॥ 11 ॥

istapurtam ca sukrtam bhagadheyam ca cintitam ।
svam svam sthanam ca bhogam ca vijayam lebhire surah ॥ 12 ॥

tadetat pravadamyadya laksminamasahasrakam । var tadetadvo dadamadya
yoginah pathata ksipram cintitarthanavapsyatha ॥ 13 ॥

gargya uvaca-
sanatkumaroyogindra ityuktva sa dayanidhih । var sanatkumara
anugrhya yayau ksipram tamsca dvadasayoginah ॥ 14 ॥

tasmadetadrahasyanca gopyam japyam prayatnatah ।
astamyam ca caturdasyam navamyam bhrguvasare ॥ 15 ॥

paurnamasyamamayam ca parvakale visesatah ।
japedva nityakaryesu sarvankamanavapnuyat ॥ 16 ॥

॥ iti sriskandapurane sanatkumarasamhitayam
laksmisahasranamastotram sampurnam ॥

Benefits of Lakshmi Sahasranamam Stotram

Chanting the Lakshmi Sahasranamam is believed to be good for attracting money. It can bestow a life that is free from sorrow. Some chant it to gain liberation or Moksha. Childless women may conceive if they recite this hymn. It can ward off evil from a person’s life.

It is said to bestow happiness, longevity, and relief from diseases. It could also reduce afflictions caused by planetary doshas in a horoscope.

Leave a Reply

Submit Comment
See More

Latest Photos